June. 21, 2019

GRAND OPENING NEW OFFICE IA SIGNATURE ผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน

บริษัท IA Signature ผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) จัดแถลงข่าว IA Grand Opening New Office ภายในงานมีการเสวนา “คุณภาพสำนักงานตรวจสอบภายในสำคัญอย่างไรต่อความเชื่อมั่น” และมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายใน

GRAND OPENING NEW OFFICE IA SIGNATURE ผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน

บริษัท IA Signature ผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) จัดแถลงข่าว IA Grand Opening New Office ภายในงานมีการเสวนา “คุณภาพสำนักงานตรวจสอบภายในสำคัญอย่างไรต่อความเชื่อมั่น” และมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายใน

นายสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า IA Signature เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยในการตรวจสอบว่ากฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือไม่ รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระดับการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการดำเนินงานของบริษัทแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก 70-80% ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) โดยดูแลให้คำปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO: Initial Public Offering) กลุ่มบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มบริษัทจำกัดทั่วไป โดยทางบริษัทมีพันธมิตรพร้อมให้บริการที่มีความชำนาญทั้งด้าน IT ด้านบัญชี และด้านกฎหมาย ส่วนที่สอง ให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Project Management) วิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำและจัดหาและออกแบบ IT Infrastructure ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ

นายสุธีกล่าวต่อว่า ส่วนที่สาม ให้บริการฝึกอบรมภายในบริษัท (In-House Training) โดยเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าที่สนใจ และได้เข้าร่วมบรรยายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และส่วนที่สี่ งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยทางบริษัทจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดความเสี่ยง เพื่อหาวิธีจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางวิชาชีพนี้ บริษัท IA Signature ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบริษัทที่เข้ามาใช้บริการ โดยในการดำเนินงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เรามีความลึก ละเอียด จริงจัง และเข้าใจในกระบวนการธุรกิจของลูกค้า โดยมีการศึกษาและทำความเข้าใจใน Business Process ของลูกค้า ทำให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เพราะคีย์เวิร์ดของ internal audit ที่ดีคือ ต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการ และหาความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเข้าทำการทดสอบด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้” กรรมการผู้จัดการ IA Signature กล่าว

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “คุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายในสำคัญอย่างไรต่อความเชื่อมั่น” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ กรรมการและเลขานุการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ผศ.ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต และนายสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

นายไชยโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันทาง สตท. อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ ซึ่งได้มีการทำ focus group โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.), กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท, ผู้ประกอบการสำนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource), คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ปัจจุบันมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างของขนาด ประสบการณ์ และทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พบว่า มีความหลากหลายของรายงานตรวจสอบภายในที่ส่งเข้าไปเพื่อขอรับรองระบบควบคุมภายใน อีกทั้งมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน ของ บริษัทที่เตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบรายงาน ความละเอียด แบบฟอร์มต่างกัน

ด้านผศ.ดร.นิ่มนวล กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมี function ที่สำคัญสำหรับงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นต้องทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ จึงปรับหลักสูตรและเนื้อหาการสอน กำหนดวิชาสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกำไร การสัมมนางานตรวจสอบภายใน

ต้องมีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เช่น ถ่ายทอดประสบการณ์ก่อนที่จะให้นักศึกษาออกมาฝึกงาน ฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนที่จะเข้าปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายใน

นายสุธีกล่าวว่า ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ focus group ที่ทาง สตท. เชิญเข้าไปร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ในความเห็นของเรามองว่า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ พิจารณาเลือกผู้ให้บริการงานด้านตรวจสอบภายใน จาก ชื่อเสียง และ ราคา ซึ่งทางบริษัทเราอาจจะยังไม่ใช่ Top brand ของผู้ให้บริการ Internal Audit Outsource ดังนั้นหากลูกค้าที่ยังไม่มีความเข้าใจในงานด้านการตรวจสอบภายใน จะมองว่าราคาของบริษัทเราแพงกว่าบริษัทอื่นที่ทำงานต่างจากเรา และคิดว่า หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10-15 ปี เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจปัญหา

นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษา “ทุนพัฒนานักศึกษา IA” สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรด้านบัญชีที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน IA Signature จึงมีการประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา ดังนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร การให้บริการของบริษัท IA Signature ได้ที่ www.iasignature.co.th และแฟนเพจเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/iasignature

 

more news