July. 10, 2019

IA Signature ความร่วมมือทางวิชาการด้าน Internal Audit กับ CIBA DPU

IA Signature ร่วมมือทางด้านวิชาชีพบัญชีและด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ ก้าวให้ไกลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจธุรกิจบัณฑิตย์ ห้อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6


โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิชาชีพบัญชีและพัฒนาวิชาชีพทางด้านการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับแนวคิด Disruptive Technology เพราะบัญชีไม่ได้มีแค่ด้านเดียว และเพื่อร่วมกันพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ให้มีทักษะคิดวิเคราะห์รู้จักบูรณาการข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับธุรกิจและมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานตรวจสอบหรือปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้

 

โดยผู้ที่ลงนามของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และ ดร.ศิริเดช  คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ส่วนผู้ที่ลงนามของบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้แก่ คุณสุธี   ตาณวาณิชกุล  กรรมการผู้จัดการ และ คุณจิรายุ   ดวงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และรับนักศึกษาสหกิจของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มาฝึกทักษะวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง


more news