December. 1, 2019

ทีมงาน IA Signature ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล "NO GIFT POLICY"

การทำงานด้วยความโปร่งใส ให้ความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง ทีมงาน IA Signature ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล"NO GIFT POLICY"

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด แจ้งงดรับของขวัญ/กระเช้า “NO GIFT POLICY”  เชิญชวนให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับในทีม  IA Signature แสดงไมตรีจิตและความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับ/ให้ของขวัญ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้


more news