February. 10, 2022

"PEACE" First Trading Day.....May 20, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับ "PEACE" ลูกค้ารายแรกของปี 2022 ที่เข้าสู่ IPO สำเร็จ

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าที้่สามารถเข้าสู่ IPO ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ในวันนี้ คุณสุธี  ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการนำทีมผู้บริหาร ของ IA Signature ที่ทำหน้าที่ Internal Audit ให้กับ "PEACE" เข้าร่วมแสดงความยินดีไปกับความสำเร็จของ บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) 10.2.2022

ตลอดระยะเวลาที่ร่วมปฏิบัติงานมา PEACE  ตะหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานและดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมมาภิบาลที่ดี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานองค์กรจนสามารถสำเร็จตามเป้าหมายได้ จึงขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

more news