June. 18, 2019

IA SIGNATURE COMPANY LIMITED กับความร่วมมือในสถาบันการศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Internal Audit

หลายคนคงเคยมีคำถามว่า บริษัท (มหาชน) ต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันบริษัทที่เราบริหารงานอยู่อนาคตจะไปในทิศทางไหน จะเติบโตก้าวไกล หรือ ล้มเหลว ในการดำเนินธุรกิจ

IA SIGNATURE COMPANY LIMITED กับความร่วมมือในสถาบันการศึกษา และมุมมองนักวิชาการ “ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์”

หลายคนคงเคยมีคำถามว่า บริษัท (มหาชน) ต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันบริษัทที่เราบริหารงานอยู่อนาคตจะไปในทิศทางไหน จะเติบโตก้าวไกล หรือ ล้มเหลว ในการดำเนินธุรกิจ

หลากหลายข้อสงสัยเหล่านี้จะหมดไป เมื่อบริษัทของคุณมีตัวช่วยดีๆ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตรวจสอบในการเข้าตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ ให้ยกระดับการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

ปัจจุบันบริษัทที่เข้ามาช่วยดูแล ให้คำปรึกษาส่วนนี้ยังมีน้อย หนึ่งในนั้นคือ IA Signature ผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource) มืออาชีพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย

ขณะเดียวกันยังมีบทบาทในวงการการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.รังสิต หลากหลายบทบาททั้งในวงการวิชาชีพและวงการการศึกษาที่ IA Signature มีส่วนร่วม วันนี้ได้การันตีคุณภาพการดำเนินงานผ่านผลงานและได้รับการยอมรับในวงกว้าง ลองมาฟังในมุมมองของนักการศึกษากันบ้างว่า การตรวจสอบภายในมีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรกับบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ IA Signature เป็นอย่างไรบนเส้นทางนี่...

ความสำคัญของผู้ตรวจสอบภายในกับธุรกิจปัจจุบัน

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็นเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในว่า เป็นงานที่มีความจำเป็น ที่จะช่วยในการสำรวจ ติดตาม การทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพราะประสิทธิผลของการทำธุรกิจส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานในองค์กร เพราะฉะนั้น การตรวจสอบภายในเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรหรือบริษัทมีจุดไหนที่ต้องพัฒนา หรือมีจุดไหนที่จะก่อให้เกิดโอกาสความรั่วไหล และเกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ ซึ่งการตรวจสอบภายในก็จะเข้ามาช่วยส่วนนี้ได้ และกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นต้องการให้ผลการตรวจสอบภายในก่อให้เกิดผลและสร้างมูลค่าให้กับกิจการได้ หน่วยงานนี้จะต้องขึ้นตรงกับผู้เป็นเจ้าของหรือต้องมีการรายงานในระดับบอร์ดประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้รับทราบ

ผศ.ดร.นิ่มนวล กล่าวว่า สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ถือว่าเป็นองค์กรวิชาชีพ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีควรได้รับการรับรอง โดยการออก certificate แต่เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้ถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติ เหมือนกับของผู้ทำบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ต้องมี license เพราะฉะนั้น จะบังคับใช้ให้คนที่จะเข้าสู่วิชาชีพตรวจสอบภายในนี้ต้องได้รับการอบรมหรือการสอบ ก็จะยังไม่ได้มีการบังคับใช้เหมือนวิชาชีพบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม certificate หรือ license นี้ จะช่วยทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจมากขึ้น และคนที่สนใจจะเข้าสู่วิชาชีพนี้ก็จะมีความมั่นคงในอาชีพด้วย

"สำหรับส่วนที่สัมพันธ์กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็คือ บริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีกระบวนการที่สำคัญในขั้นตอนแรกคือ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือที่เรียกว่า IPO ฉะนั้น การที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ ก็จะมีข้อกำหนด ว่าบริษัทจะต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส (Good Corporate Governance) คือการที่องค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ต้องมีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายใน เน้นเรื่องของการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นๆ และรายงานให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี มุ่งเน้นในเรื่องของการรับรองข้อมูล การรับรองงบการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจของก.ล.ต. ที่มีให้กับบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องมีการดำเนินงานส่วนนี้"

IA Signature ผู้ให้บริการตรวจสอบภายในวิชาชีพ ที่พร้อมจะทำให้บริษัทคุณเติบโตอย่างมั่นใจ

"ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทตรวจสอบภายในน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่บริษัททั่วไปจะมีหน่วยงานนี้อยู่เป็นแผนกหนึ่งในองค์กร แต่ก็อาจจะมีบางบริษัทที่มองว่าใช้บริการ outsource ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง IA Signature มาหลายปี ต้องชื่นชมว่า ภายใต้การนำของคุณสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ ไม่ธรรมดา และเป็นคนหนุ่มไฟแรง ซึ่งมีความพยายามที่จะพัฒนาองค์รวมของบริษัทเพื่อให้ได้การยอมรับแก่สาธารณชน จะเห็นว่าการขยายตัวเป็นไปอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ทั้งยังมีทีมงานระดับมือพระกาฬ มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ เรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมนอกเหนือจากความชำนาญในวิชาชีพอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีส่วนสำคัญกับทุกวิชาชีพ มีคนเก่ง รุ่นใหม่ไฟแรง ทุกคนสมาร์ท สตรอง พร้อมจะดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ"

การตรวจสอบภายในกับหลักสูตรการศึกษาด้านบัญชี

"ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา การตรวจสอบภายในได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ขณะเดียวกันในส่วนของสถาบันการศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยในปี 2545 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้บรรจุรายวิชาการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเข้ามาอยู่ในหลักสูตรฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงวิชาเดียว แต่ก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยในส่วนงานของการตรวจสอบภายใน จะอาศัยความรู้ทางด้านองค์การ การบริหารองค์กร เรื่องระบบบัญชี การดำเนินงาน การผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาว่ากระบวนการทางธุรกิจเป็นอย่างไร การตรวจสอบภายในจะเข้ามาเสริมเรื่องประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกระบวนการธุรกิจตรงจุดไหน เข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการตรวจสอบภายในจะมีเพียงรายวิชาเดียวในหลักสูตร แต่เนื้อหาก็จะครอบคลุมในทุกส่วน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานในวิชาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะความรู้เกี่ยวกับ Business Model จะถูกสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งเรื่องของการฝึกงานอีกด้วย

IA Signature กับความร่วมมือและบทบาทด้านการศึกษา

นับเป็นโอกาสอันดีของคณะบัญชี ม.รังสิต ที่ได้รับการสนับสนุนในหลายเรื่องจากทางบริษัท IA Signature โดยที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก คุณสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อม การเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อที่จะเข้าสู่การทำงาน การฝึกงานของนักศึกษา และในปัจจุบันคุณสุธี ก็เป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นผู้ที่จุดประกายและสร้างแรงบันดาลให้แก่นักศึกษาให้เห็นว่าการตรวจสอบภายในเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งของนักบัญชีที่สามารถทำได้ดี โดยใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และในอนาคตทางคณะบัญชีกำลังจะมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกับทางบริษัท IA Signature ที่จะร่วมกันผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยจะผลิตบัณฑิตด้านการตรวจสอบภายในโดยตรงอีกด้วย รวมทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในปี 2562 นี้เป็นปีแรก ซึ่งทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดี และมีความสนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพื่อตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพนี้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัท IA Signature ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ผู้ให้การฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา นับได้ว่า บริษัท IA Signature เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากในวงการวิชาชีพและวงการการศึกษา

IA Signature ถือว่าเป็นบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายในวิชาชีพ จะดีแค่ไหนหากบริษัทของคุณมีผู้ช่วยในการเข้าตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ ให้ยกระดับการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

IA Signature ผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource) มืออาชีพ กับทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมจะดูแล ให้คำปรึกษา และทำให้บริษัทของคุณบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเติบโตอย่างมั่นคง

#iasignature #internalaudit #ตรวจสอบภายในoutsource #IA #IPO #SET #mai

more news