January. 5, 2024

วันที่ 5 มกราคม 2567

ทีมงาน Internal Audit ของ IA Signature (IAS) ขอขอบพระคุณ

ทีม FA จาก Asset Pro Management (APM) ที่มาเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง FA และ  IA  อีกด้วย 

more news