April. 11, 2024

“คนช่างปั้น”

ทำถึง แบบ จึ้งๆๆ รู้สึกดีใจ

กับความสำเร็จอีก 1 โครงการ “Chosen Ones” ครั้งที่ 1 ปิดโครงการโดยได้ผู้ชนะและได้เลื่อนตำแหน่งเป็น [Manager] ผู้จัดการ 1 คน คือ คุณกัน ปิยะพงษ์ ความสำเร็จครั้งนี้ได้ปลุกกระแสความเป็น Internal Audit  OutSource สมัยใหม่ ด้วยการรวมทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับในบริษัทฯ ทำกิจกรรม AI For IA ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฯ ที่พนักงานช่วยกันคิดวิธีและทดลองใช้ AI สำหรับงาน Internal Audit ทำให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงทักษะการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพโดยใช้ AI ช่วยสร้างผลงาน ทำให้การทำงานตรงตามสไตล์คนรุ่นใหม่ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแบบนี้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรแบบ Signature Group

สุดท้ายหลังประกาศสรุปผลโครงการ เป็นช่วงสนุก “สาดสุข สงกรานต์ที่บ้าน IAS” ปีนี้ได้พันธมิตร CIA และ อดีต FA มาร่วมงานด้วย หลังจากสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พวกเราพากันร้องเพลง และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศ อบอุ่น และสนุกด้วยกัน ส่งท้ายก่อนหยุดยาว [11.4.2024]

more news